เกี่ยวกับหน่วยงาน

เป้าหมาย

     1. นักศึกษาได้รับการบริการที่ดีและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

  1. นักศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่และได้รับความไว้วางใจ
    จากผู้ปกครอง
  2. หอพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการบริการ
    นักศึกษา
  3. หอพักนักศึกษามีมาตรฐานในการให้บริการนักศึกษา