วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นสวัสดิการและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา
    ที่มีภูมิลำเนาที่อยู่ต่างจังหวัด และชุมชนท้องถิ่นและ
    บริเวณใกล้เคียง
    กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  2. เพื่อจัดการบริการหอพักนักศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น