ประกาศหอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาหอพัก  ประจำปีการศึกษา 2561

                   ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (วันรายงานตัวนักศึกษาใหม่)

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ต้องอยู่หอพักตามประกาศดังนี้  คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เอกสารประกอบการสมัคร  

  1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาและผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
  2. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาและผู้ปกครอง อย่างละ1 ชุด
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

พร้อมกับชำระเงินค่าบำรุงหอพักและค่าประกันของเสียหาย                                                      

  • นักศึกษาชาย ค่าบำรุงหอพัก  4,500 บาท  + ค่าประกันของเสียหาย 1,500 บาท
  • นักศึกษาหญิง ค่าบำรุงหอพัก 6,000 บาท  + ค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท

ประกาศแนวปฏิบัติการพักอาศัยหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศแนวทางปฏิบัติ-1-61

—————————————————————————————————————————————-

 รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559-2560
รายชื่อนักศึกษาที่ยังมีหนี้สินค้างชาระ ค่าหอพัก/ค่าน้าค่าไฟ กรุณาติดต่อชาระ หากนักศึกษาท่านใดชาระแล้วขอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

รายละเอียดดังนี้ บัณฑิตติ้ดหนี้
ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร.038-568180 หรือ สอบถามทาง facebook : DormitoryRRU