คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก

คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก

๑. นายอิสรพงษ์ อุปชีวะ ประธานคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก
๒. นายอนันต์ จันทร์เขียว รองประธานและกรรมการ
๓. นายอิทธิศักดิ์ ช่วงโชติ รองประธานและกรรมการ
๔. นางสาวภัทราวดี แป้นแก้ว ฝ่ายการเงิน
๕. นางสาวศศิวิมลษา ภูผาพันธ์ ฝ่ายเหรัญญิก
๖. นายหาญณรงค์ สว่างยิ่ง ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
๗. นายกฤษฎา พรมศิริ ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
๘. นางสาวจุฑามาศ นิลศรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๙. นางสาวทิพากร ใจดี ฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม
๑๐. นายโฆษิต โอ่งตั๋ว ฝ่ายกีฬานันทนาการ
๑๑. นางสาวชนาพร ขาวยั่งยืน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
๑๒. นายณัฐพงษ์ เถิ่งอุดม ฝ่ายอาคารสถานที่
๑๓. นายจักราวุฒิ ปัดนา กรรมการ
๑๔. นายสรายุทธ โลไธสงค์ กรรมการ
๑๕. นางสาวกนิษฐา ดัดถุยาวัตร เลขานุการ