โครงสร้างหน่วยงาน

คณะกรรมการบริหารหอพัก

ประกอบไปด้วย

1.รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา  ประธานคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา

2.ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  กรรมการ

3.หัวหน้าหน่วยงานคลัง  กรรมการ

4.คณบดี คณะครุศาสตร์  กรรมการ

5.คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ

6.คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ

7.ผู้จัดการหอพักนักศึกษา  กรรมการและเลขานุการ

8.หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษาหรือบุคลากรหอพัก ผู้ช่วยเลขานุการ

9.บุคลากรหอพัก ผู้ช่วยเลขานุการ

10.นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ  กรรมการ

11.ประธานคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก  กรรมการ