คณะกรรมการบริหารหอพัก

ประกอบไปด้วย

1.รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา  ประธานคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา

2.ผู้ช่วยอธิการบดี  กรรมการ

3.ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  กรรมการ

4.หัวหน้าหน่วยงานคลัง  กรรมการ

5.คณบดี คณะครุศาสตร์  กรรมการ

6.คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ

7.คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ

8.ผู้จัดการหอพักนักศึกษา  กรรมการและเลขานุการ

9.หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ

10.นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ  กรรมการ

11.ประธานคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก  กรรมการ