ประวัติความเป็นมา

ประวัติหอพักนักศึกษา 

นโยบายการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงเริ่มพัฒนาที่ดินประมาณ ๕๐๐ ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีแนวคิดที่จะเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ณ พื้นที่แห่งใหม่ เรียกว่า สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา มีการก่อสร้างกลุ่มอาคารต่างๆ  ได้แก่ กลุ่มอาคารบริหาร กลุ่มอาคารการเรียนการสอน กลุ่มอาคารบริหารวิชาการ กลุ่มอาคารที่พักบุคลากรและนักศึกษา โดยเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๑ ได้ก่อสร้างหอพักนักศึกษาหญิง อาคารสูง ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลังเป็นหอพักนักศึกษาหญิง เริ่มแรกมีนักศึกษาอาศัยประมาณ ๓๐ คน ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๓ ได้ก่อสร้างหอพักนักศึกษาชาย อาคารสูง๒ชั้นจำนวน ๑หลัง เริ่มแรกมีนักศึกษาอาศัยประมาณ ๒๐คน ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ได้ก่อสร้างหอพักนักศึกษาหญิงหลังที่สอง อาคารสูง ๕ชั้น จำนวน ๑ หลัง ต่อมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ พื้นที่แห่งนี้เพิ่มมากขึ้นจนต้องมีการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ชาย-หญิง เพิ่มเติมเป็นลักษณะอาคารแฝด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ และสามารถเปิดทำการได้เมื่อเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๖  จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังก่อสร้างหอพักนักศึกษาชายเพิ่มเติม คาดว่าจะสามารถเปิดทำการได้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗