ยินดีต้อนรับเข้าสู่หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หอพักนักศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาหอพัก  ประจำปีการศึกษา 2561

                   ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (วันรายงานตัวนักศึกษาใหม่)

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ต้องอยู่หอพักตามประกาศดังนี้  คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เอกสารประกอบการสมัคร  

  1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาและผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
  2. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาและผู้ปกครอง อย่างละ1 ชุด
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

พร้อมกับชำระเงินค่าบำรุงหอพักและค่าประกันของเสียหาย                                                      

  • นักศึกษาชาย ค่าบำรุงหอพัก  4,500 บาท  + ค่าประกันของเสียหาย 1,500 บาท
  • นักศึกษาหญิง ค่าบำรุงหอพัก 6,000 บาท  + ค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท

ประกาศหอพักนักศึกษา
สำหรับนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา2/2560 ให้นักศึกษาหอพักทำการลงทะเบียนกรอกประวัติส่วนตัวของนักศึกษาเพื่อบันทึกข้อมูลประวัติ คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูล  http://dormitory.rru.ac.th/studentsystem/?page_id=18 

—————————————————————————————————————————————–

 

Credit Sarawut Vijit