ยินดีต้อนรับเข้าสู่หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หอพักนักศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาหอพัก  ประจำปีการศึกษา 2562

                   ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 (วันรายงานตัวนักศึกษาใหม่)

 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี้ IMG_20190507_0001 และ IMG_20190507_0002

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ต้องอยู่หอพักตามประกาศดังนี้  คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เอกสารประกอบการสมัคร  

  1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาและผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
  2. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาและผู้ปกครอง อย่างละ1 ชุด
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

พร้อมกับชำระเงินค่าบำรุงหอพักและค่าประกันของเสียหาย                                                      

  • นักศึกษาชาย ค่าบำรุงหอพัก  4,500 บาท  + ค่าประกันของเสียหาย 1,500 บาท
  • นักศึกษาชาย (ห้องปรับอากาศ) ค่าบำรุงหอพัก 6,000 บาท  + ค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท
  • นักศึกษาหญิง (ห้องปรับอากาศ) ค่าบำรุงหอพัก 6,000 บาท  + ค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท

กำหนดการให้นักศึกษาใหม่ชั้นปัที่ 1 รหัส62 เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่  22 มิถุนายน 2562

Credit Sarawut Vijit