วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  1. มีการจัดบริการและสวัสดิการใส่ใจเหมือนลูกหลาน
  2. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม
    และมีจิตสำนึกสาธารณะ
    …”หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

    เป็นหอพักที่มีมาตรฐาน และบริการเป็นเลิศ”….